دریچه تخلیه
دریچه تخلیه
شیر آتش نشانی دفنی
شیر آتش نشانی دفنی
شیر یکطرفه سوپاپی
شیر یکطرفه سوپاپی
صافی بخار
صافی بخار
صاقفی
صافی
شیر اطمینان
شیر اطمینان
شیر ویفری
شیر ویفری
شیر سه راه ویفری
شیر سه راه ویفری
شیر فلکه سوپاپی
شیر فلکه سوپاپی
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
شیر یکطرفه زبانه لاستیکی
شیر سوزنی چدنی
شیر سوزنی چدنی
شیر تخلیه دیسکی
شیر تخلیه دیسکی
شیر پروانه ای گیربکس دار
شیر پروانه ای گیربکس دار
شیر تخلیه
شیر تخلیه
شیرسوزنی
شیرهای سوزنی
شیر کشویی زبانه فلزی
شیر کشویی زبانه فلزی
شیر فلوتر هیدرو مکانیکی
شیر فلوتر هیدرو مکانیکی
آچارهای چدنی
آچارهای چدنی
شیر فشارشکن
شیر فشارشکن
شیر صافی
شیر صافی
شیر هوا دو روزنه
شیر هوا دو روزنه
شیر هوا دوجت
شیر هوا دوجت
شیر گیوتینی
شیر گیوتینی
شیر کشویی زبانه لاستیکی زبانه چدن
شیر کشویی زبانه لاستیکی زبانه چدن
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی
شیر یکطرفه دریچه ای چدنی
شیر هوا روزنه کوچک
شیر هوا روزنه کوچک
شیر هوا روزنه بزرگ
شیر هوا روزنه بزرگ
شیر هوا رزوه ای
شیر هوا رزوه ای